Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2/46354/20-07-2012,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2204/Β΄/26-07-2012 και την 2/37645/0020/08-07-2002, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 902/Β΄/17-07-2002, οι γονείς των μαθητών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα (έως 3.000 ?).

Σημειώνουμε ότι δικαιούχοι είναι  οι μονογονεϊκές οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να καταθέσουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διευθύντρια  του σχολείου έως τις 5 Οκτωβρίου 2014:

  1. Αίτηση (θα την πάρετε από το σχολείο)
  2. Βεβαίωση φοίτησης (θα την πάρετε από το σχολείο)
  3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους (Οικονομικό έτος 2014 με τα εισοδήματα του 13) για το οποίο αιτείται η εισοδηματική  ενίσχυση   ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το 2014.
  6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του δικαιούχου.

Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την Ελληνική υπηκοότητα  του δικαιούχου (μόνο για τους αλλοδαπούς γονείς).

Είναι δυνατή η κατάθεση απευθείας από την Δ.Ο.Υ. της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό τράπεζας στο όνομα του δικαιούχου, εφόσον τούτο ζητηθεί απ?αυτόν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διευθύντρια του σχολείου στο τηλέφωνο 22840-23580.

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα