Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον ένα εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με εισηγητή τον αγαπημένο μας συνάδελφο Μακροδήμο Νικόλαο και θέμα: “Εσαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία”

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι ένα μίγμα διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, εξατομικευμένης παρέμβασης και κλασικής συνολικής διδασκαλίας της τάξης και στοχεύει στην αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση για τον κάθε μαθητή, ο οποίος υποχρεωτικά συνυπάρχει σε συγκεκριμένες τάξεις με μαθητές της ίδιας περίπου χρονολογικής ηλικίας αλλά πολύ διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας, ικανοτήτων, κινήτρων και αναγκών.  Στόχος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι να αναδείξει την αξία κάθε μαθητή και να τον εντάξει στο μαθησιακό περιβάλλον αξιοποιώντας  την ετοιμότητά του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνει δηλαδή το μαθησιακό του προφίλ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία ανταποκρίνεται στο αίτημα των καιρών για σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του μαθητή, μέρος των οποίων είναι οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης και οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης των παιδιών.διαφοροποιημένη

“”Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία”.